Refundacija troškova

Refundacija – naknada pogrebnih troškova PIO fonda, koja se isplaćuje familijama preminulih penzionera ili onome ko je platio sahranu iznosi 41.650,00 rsd.

Ovo je naknada za korisnike penzija svih kategorija.

Uz zahtev (koji se dobija od našeg službenika) za ostvarivanje ovog prava se prilaže:

Izvod iz matične knjige umrlih (fotokopija),

Fotokopija lične karte podnosioca zahteva,

Ček od penzije umrlog korisnika penzije.

Refundacija troškova

Refundacija – naknada pogrebnih troškova PIO fonda, koja se isplaćuje familijama preminulih penzionera ili onome ko je platio sahranu iznosi 41.650,00 rsd.

Ovo je naknada za korisnike penzija svih kategorija.

Uz zahtev (koji se dobija od našeg službenika) za ostvarivanje ovog prava se prilaže:

Izvod iz matične knjige umrlih (fotokopija),

Fotokopija lične karte podnosioca zahteva,

Ček od penzije umrlog korisnika penzije.

U Beogradu, 01.01.2022.